MENU

Privacyverklaring Kinder- en Jeugdpraktijk Een Stap Voor

Laatst gewijzigd: 10 mei 2018

Kinder- en Jeugdpraktijk Een Stap Voor, gevestigd aan Edisonstraat 14, Reeuwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.een-stap-voor.nl
Edisonstraat 14
2811 EM Reeuwijk
06-21172576
info@een-stap-voor.nl

 

Functionaris Gegevensbescherming

Er is een functionaris aangesteld binnen de praktijk gezien er met privacy gevoelige informatie wordt gewerkt. Deze functionaris houdt binnen de praktijk toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De functionaris is tevens praktijkhouder, namelijk: D. Bax-Goedhart. Te bereiken via info@een-stap-voor.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kinder- en Jeugdpraktijk Een Stap Voor verwerkt persoonsgegevens doordat u deze gegevens aan ons verstrekt. Wanneer gekozen wordt voor vergoede hulp zal gegevensoverdracht plaats vinden naar de gemeente waar de cliënt woonachtig is. De volgende gegevens worden verstrekt: BSN, naam, periode hulp en het zorgproduct. Deze gegevensoverdracht is noodzakelijk bij vergoeding van de hulp. Wanneer u niet wilt dat aan deze gegevensoverdracht wordt voldaan kan gekozen worden voor ‘particuliere hulp’. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • Voor het uitvoeren van kwalitatief goede en passende hulp (gebruik van e-health middels Therapieland, Q-global om psychodiagnostische scores te verwerken)
  • Voor het hosten van de website van Een Stap Voor en het werken met het beveiligde contactformulier.
  • Voor doelmatig beheer en beleid binnen de praktijk.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw behandelaar, maar ook via onze website. Alle professionals binnen Een Stap Voor hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede hulpverlening. Dit is in de regel 15 jaar. Mailverkeer wordt niet langer dan 2 jaar beheerd in de inbox en telefonisch verkeer zoals what’s app en SMS zal binnen uiterlijk een jaar definitief worden verwijderd.  

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Een Stap Voor. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per mail sturen naar: info@een-stap-voor.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De privacy functionaris reageert zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken.  

 

Klachten rondom waarborging van privacy

Een Stap Voor wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kinder- en Jeugdpraktijk Een Stap Voor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met de privacy functionaris op.