MENU

Informatie voor de ouders
Uw kind is of komt in behandeling bij Een Stap Voor omdat het hulp nodig heeft. U heeft vast een hoop vragen over de behandeling, over uw rechten, uw rol of over de inhoud van de behandeling. Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten. Heeft u na het lezen nog vragen, stel ze dan gerust aan de behandelaar.

 

Uw rol
Bij jonge kinderen is de hulp bij aanmelding, gesprekken, de behandelingsovereenkomst en behandeling vooral gericht op ouders. Bij kinderen vanaf 12 jaar komen de ouders vaak meer op de achtergrond. Uw kind speelt dan zelf de belangrijkste rol.

 

Intakegesprek
Het eerste gesprek met de behandelaar is een gesprek waarin klachten worden uitgevraagd. Er wordt bekeken of onze hulp passend is en wat er nodig is. Wij werken volgens het stepped care-principe. Dit betekent dat we stap voor stap behandelen. Uw kind krijgt niet minder, maar ook niet meer zorg dan nodig is.

 

Wat verwachten wij van u?
Onderlinge afspraken tijdens de behandeling zijn belangrijk. Wij houden ons aan de afspraken en verwachten dat ook van uw kind en u. Wanneer u in bepaalde situaties de afspraken niet na kunt komen, gaan wij ervan uit dat u dat op tijd aangeeft. Wanneer een afspraak bijvoorbeeld onvoorzien niet door kan gaan, verwachten wij dat u deze minimaal 24 uur van tevoren af zegt.

 

Toestemmingsverklaringsformulier
Is uw kind jonger dan 12 jaar, dan moeten beide ouder(s) toestemming geven voor het starten van hulp. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een gescheiden gezinssituatie, waarin beide ouders gezag hebben, zullen beide ouders toestemming moeten geven. Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar geldt dat zowel de jongere als de ouders moeten instemmen met de behandeling. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen een behandelingsovereenkomst aangaan, zonder toestemming van de ouders. De toestemming wordt vastgelegd door middel van een toestemmings verklaringsformulier’.

 

Dossier
Van iedere cliënt maakt de betreffende behandelaar van Een Stap Voor een dossier aan in ons systeem. In dit dossier bewaren we gegevens, zoals de doelen van een behandeling, onderzoeksverslagen en de verslagen van de behandeling.

 

Rechten
Alle cliënten bij Een Stap Voor hebben het recht hun dossier in te zien. Daarnaast hebben zij ook het recht:

  • Iets toe te voegen aan het dossier;
  • Feitelijk onjuiste gegevens te laten corrigeren in het dossier; een correctie in het dossier betreft een verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens, zoals naam of adresgegevens.
  • Een kopie te krijgen van informatie uit het dossier;
  • Om vernietiging van het dossier te vragen

Als ouder heeft u recht op inzage in die delen van het dossier die over u gaan. Uw kind en u hebben altijd recht op begrijpelijke informatie. Verder zijn uw rechten afhankelijk van de leeftijd van uw kind:

  • Is uw kind jonger dan 12 jaar, dan moet u toestemming geven voor de behandeling. U heeft recht op inzage in het dossier.
  • Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar geldt dat zowel de jongere als de ouders moeten instemmen met de behandeling. Uw kind en u hebben, met elkaars toestemming, recht op inzage in het dossier.
  • Jongeren vanaf 16 jaar kunnen een behandelingsovereenkomst aangaan, zonder toestemming van de ouders.

Dat betekent ook dat alleen met toestemming van de jongere informatie of inzage in het dossier mag worden gegeven aan ouders of anderen. Van deze rechten wordt afgeweken wanneer de behandelaar van mening is dat inzage door de ouders schadelijk is voor het kind of de behandeling. Het geven van informatie aan anderen is alleen mogelijk als daarvoor toestemming is gegeven, tenzij dit wettelijk anders is geregeld. Uw kind en u hebben recht op voldoende, begrijpelijke en bij de leeftijd passende informatie over wat er gaat gebeuren en waarom. Bijvoorbeeld over:

  • Welk onderzoek plaats gaat vinden en waarom.
  • Welke behandeling wordt voorgesteld en waarom.
  • De verwachtingen ten aanzien van de behandeling.

Het is goed om te weten waar uw kind en u recht op hebben. Deze rechten staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Behandelaar en regiebehandelaar
De hulp bij ‘Een Stap Voor’ zal worden uitgevoerd door een universitair opgeleide professional, ook wel genoemd als: behandelaar. Deze professional is de behandelaar van uw kind en uw aanspreekpunt. De regiebehandelaar van de praktijk zal inhoudelijk eindverantwoordelijk zijn voor het traject en op de achtergrond betrokken zijn door middel van intervisie, eventueel face to face contact en/of en het meelezen van verslaglegging.

 

Als u niet tevreden bent
De behandelaren van Een Stap Voor doen hun best uw kind en u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dit kunt u bespreken met de behandelaar. Ook kunt u terecht bij de regiebehandelaar of de praktijkhouder. Vaak leidt dit gesprek tot een oplossing. Kinderen kunnen dit ook zelf, al dan niet via hun ouders, doen.

 

Privacy beleid van persoonsgegevens

U kunt er vanuit gaan dat wij vertrouwelijk en professioneel met persoonsgegevens om gaan. Binnen onze praktijk is een functionaris die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Klik hier voor meer informatie over onze privacy verklaring.