Let op: de wachttijd is helaas opgelopen tot augustus/september

Direct aanmelden!
Behandeling

KIND EN JEUGD

BEHANDELING

Denken, voelen, doen! 

COGNITIEVE
GEDRAGS­THERAPIE

Cognitieve gedragstherapie (CGT) leert kinderen anders tegen problematische situaties aan te kijken en er hierdoor anders mee om te gaan. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat klachten beïnvloed en in stand gehouden worden door hoe je DENKT en hoe je DOET. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af. Tijdens de behandeling werkt het kind actief met de behandelaar samen om tot een verbetering van je klachten te komen. Wij vinden het daarbij belangrijk om de ouder te betrekken bij de therapie, er wordt daarom bij start een duidelijk plan opgesteld. De professional zal vragen aan ouders om op sommige momenten aan te sluiten bij een sessie. Als ouders krijg je ook tips en oefeningen mee, zodat je weet hoe je als ouder je kind positief kunt aanmoedigen en kunt ondersteunen. 

Vierkant website

BEHANDELING

SYSTEEM­THERAPIE EN OUDER-BEGELEIDING

Klachten ontstaan altijd binnen een context, denk aan een gezin, school of familie. Problemen kunnen dan ook niet los gezien worden van de omgeving waarin kinderen leven en opgroeien. Het betrekken van de ouders bij de behandeling is daarom essentieel. Wij bieden dit door middel van ouderbegeleiding of systeemtherapie, doorgaans vinden deze sessies zonder het kind plaats. Samen met de professional bekijk je patronen in het gezin, uitdagende opvoedingssituaties en bespreek je thema's die een rol spelen voor ouder en kind (bijvoorbeeld omgaan met hevige emoties). Hierin staan de behoefte én de mogelijkheden van kind & ouder(s) centraal. 

Systeemtherapie richt zich sterker op de sociale, relationele en culturele context. Dit is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega’s betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.

Intelligentieonderzoek

BEHANDELING

THERAPLAY en elementen uit nika

Theraplay verbetert het gedrag van het kind en zijn/haar emotionele toestand door de ouder-kind relatie te versterken. De Theraplay therapeut begeleidt ouder en kind door middel van speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten. Door op deze manier met elkaar bezig te zijn, ontstaat een betrokkenheid die de ouder helpt om het gedrag van het kind te reguleren en aan het kind zijn/haar liefde, plezier en betrouwbaarheid te uiten. Het helpt het kind om zich veilig te voelen; hij/zij voelt zich verzorgd, verbonden en de moeite waard. Ouders leren anders kijken naar hun kind, zoals deze is in relatie naar de therapeut/therapeutische sessie. Zij krijgen meer zicht op het emotionele functioneren van hun kind en krijgen direct praktische handvaten door kijken maar vooral door doen om goed bij hun kind aan te sluiten/af te stemmen.

Soms kan het fijn zijn wanneer een professional letterlijk met u meekijkt. DIt kan doordat u zelf filmopnames maakt (aan de hand van enkele richtlijnen) en deze laat zien tijdens de sessie aan de therapeut. Aan de hand van deze filmopnames kunnen tips gegeven worden in bijvoorbeeld de interactie, houding, het kijken naar je kind en de reacties die je zelf geeft als ouder aan uw kind. Het doel hiervan is het gevoel van veiligheid en vertrouwen te vergroten van het kind én te kijken naar wat u (eventueel) nóg beter zou kunnen doen. We bieden video-interactie aan de hand van elementen uit de NIKA-methode

Theraplay

BEHANDELING

EMDR (trauma)

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische of ingrijpende ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, medische handelingen/situaties en pesterijen. Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden traumatische herinneringen eerst geactiveerd en dan gecombineerd met een afleidende taak zoals oogbewegingen. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend. Alvorens er gestart wordt met EMDR zal dit met u overlegd worden. Tevens krijgt u eerst psycho-educatie (uitleg) over de methode en zal u of uw kind hierop voorbereid worden. Naast EMDR voor kind & jeugd zetten wij deze methode ook in voor 'new moms' met trauma rondom de geboorte van hun kind. 

Onze collega Carolien Hooijmans heeft een blog geschreven over 'wat is EMDR'. Deze lees je hier

EMDR

BEHANDELING

PSYCHO­MOTORISCHE
THERAPIE

Psychomotorische Therapie (PMT) is een therapievorm waarin bewegen en lichaamsbeleving centraal staan. Binnen PMT wordt gebruik gemaakt van bewegingsvormen, zoals sportieve spellen, samenwerkingsopdrachten en spelvormen. Door het doen van bewegingsactiviteiten kunnen kinderen ontdekken en ervaren waar hun sterke kanten liggen en hoe ze in situaties adequater kunnen reageren. Bijvoorbeeld het kind leert hoe spanning/boosheid oploopt. In een veilige situatie kunnen ze vervolgens oefenen met nieuw gedrag en positieve ervaringen opdoen.

PMT IS BEDOELD VOOR KINDEREN DIE MOEITE HEBBEN MET:

  • Het omgaan met boosheid en spanning
  • Het eerst nadenken en dan doen (beheersen van impulsen en aanleren van oplossingsvaardigheden)
  • Het samenspelen met andere kinderen (ontwikkelen sociale vaardigheden)
  • Het vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden
  • Het positief ervaren van zichzelf
  • Het maken van contact
  • Het omgaan met eigen grenzen en die van anderen

 

Psychomotorische Therapie (PMT)

BEHANDELING

SENSORISCH INTEGRATIE THERAPIE

In de SI-therapie probeert de professional eerst helder te krijgen hoe en voor welke prikkel het kind gevoelig is. Aan de hand van die informatie wordt een plan gemaakt waarbij zintuigelijk overgevoelige kinderen in een veilige en voorspelbare omgeving uitgedaagd worden om de prikkels waar ze overgevoelig voor zijn te leren verdragen waarna ze leren waarnemen. Als kinderen ondergevoelig zijn voor prikkels dan wordt hen geleerd om deze te leren herkennen en verdragen waar mogelijk. De therapie ervaringen worden besproken met de ouders. Samen wordt gekeken hoe ouders thuis hun kind kunnen helpen de prikkelverwerking in balans te houden.

 

Systeemtherapie gezinstherapie coaching

BEHANDELING

Bokstherapie

In de bokstherapie staat doen en ervaren centraal. Tijdens het boksen kom je letterlijk en figuurlijk in beweging. Door middel van experimenteren van oefeningen werk je aan de doelen die samen met ouders en kind zijn vastgesteld. Kinderen komen op deze manier tot meer inzicht in eigen gedachten en gevoelens. 

 

Bokstherapie

Doe-het-zelf-knop Upload verwijzing