Wij hanteren een aanmeldstop tot en met 15 februari 2024

Direct aanmelden!
Behandeling

KIND EN JEUGD

BEHANDELING

Denken, voelen, doen! 

COGNITIEVE
GEDRAGS­THERAPIE

Deze vorm van therapie is een manier om met problemen om te gaan waarbij wordt gekeken naar het verband tussen:

+ De manier waarop je denkt,
+ hoe je je voelt,
+ en wat je doet.

Cognitieve gedragstherapie is geschikt voor kinderen vanaf 8-9 jaar. Kinderen die bijvoorbeeld piekeren, gestresst of angstig zijn hebben vaak een bepaalde manier van denken die hen niet verder helpt. Ze kunnen bijvoorbeeld verwachten dat er dingen verkeerd gaan, zich zorgen maken over wat andere van hen denken, zich zorgen maken over wat er gebeurd is of wat er zou kunnen gebeuren, kleine dingen tot grote problemen opblazen enzovoort.

Doordat deze manier van denken je niet verder helpt kan dit ervoor zorgen dat je je waardeloos, somber, angstig, verdrietig en/of ongelukkig kan voelen. Kinderen vinden dit geen fijn gevoel, dus zoeken ze naar manier waarop zij zich beter voelen. Door bijvoorbeeld te stoppen met bepaalde dingen; vermijden van moeilijke dingen, geen vragen meer stellen in de klas, niet meer de deur uit gaan of niet meer naar hun favoriete sport/spel gaan. 

ACT

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE KAN HULP BIEDEN EN SAMEN MET HET KIND ONTDEKKEN:

+ Welke gedachten en gevoelens er zijn
+ Welk verband er bestaat tussen wat iemand denkt, wat het voelt en wat het doet
+ Welke handigere manieren van denken er zijn
+ Hoe nare gevoelens verdragen kan worden
+ Hobbels op de weg herkennen en overwinnen 
+ Oefenen en aangaan van spannende situaties (experimenten)

Hoe werkt het?

Wij vinden het belangrijk om de ouder te betrekken bij de therapie, er wordt daarom bij start een duidelijk plan opgesteld. De professional zal vragen aan ouders om op sommige momenten aan te sluiten bij een sessie. Als ouders krijg je ook tips en oefeningen mee, zodat je weet hoe je als ouder je kind positief kunt aanmoedigen. We gaan In deze therapie experimenteren, gedachten onderzoeken, nuttige manieren van denken versterken, ontdekken hoe je nare gevoelens kunt verdragen, en leren hoe je hobbels kunt overwinnen. Wil je nog meer weten? Lees hier onze blog (geschreven door Marthe Veen) over cognitieve gedragstherapie bij faalangst.

Direct aanmelden

Intelligentieonderzoek

BEHANDELING

THERAPLAY en elementen uit nika

Theraplay verbetert het gedrag van het kind en zijn/haar emotionele toestand door de ouder-kind relatie te versterken. De Theraplay therapeut begeleidt ouder en kind door middel van speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten. Door op deze manier met elkaar bezig te zijn, ontstaat een betrokkenheid die de ouder helpt om het gedrag van het kind te reguleren en aan het kind zijn/haar liefde, plezier en betrouwbaarheid te uiten. Het helpt het kind om zich veilig te voelen; hij/zij voelt zich verzorgd, verbonden en de moeite waard. Ouders leren anders kijken naar hun kind, zoals deze is in relatie naar de therapeut/therapeutische sessie. Zij krijgen meer zicht op het emotionele functioneren van hun kind en krijgen direct praktische handvaten door kijken maar vooral door doen om goed bij hun kind aan te sluiten/af te stemmen.

Soms kan het fijn zijn wanneer een professional letterlijk met u meekijkt. DIt kan doordat u zelf filmopnames maakt (aan de hand van enkele richtlijnen) en deze laat zien tijdens de sessie aan de therapeut. Aan de hand van deze filmopnames kunnen tips gegeven worden in bijvoorbeeld de interactie, houding, het kijken naar je kind en de reacties die je zelf geeft als ouder aan uw kind. Het doel hiervan is het gevoel van veiligheid en vertrouwen te vergroten van het kind én te kijken naar wat u (eventueel) nóg beter zou kunnen doen. We bieden video-interactie aan de hand van elementen uit de NIKA-methode

Direct aanmelden

Theraplay

BEHANDELING

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische of ingrijpende ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, medische handelingen/situaties en pesterijen. Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden traumatische herinneringen eerst geactiveerd en dan gecombineerd met een afleidende taak zoals oogbewegingen. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend. Alvorens er gestart wordt met EMDR zal dit met u overlegd worden. Tevens krijgt u eerst psycho-educatie (uitleg) over de methode en zal u of uw kind hierop voorbereid worden. Naast EMDR voor kind & jeugd zetten wij deze methode ook in voor 'new moms' met trauma rondom de geboorte van hun kind. 

Onze collega Carolien Hooijmans heeft een blog geschreven over 'wat is EMDR'. Deze lees je hier

Direct aanmelden

EMDR

BEHANDELING

PSYCHO­MOTORISCHE
THERAPIE

Psychomotorische Therapie (PMT) is een therapievorm waarin bewegen en lichaamsbeleving centraal staan. Binnen PMT wordt gebruik gemaakt van bewegingsvormen, zoals sportieve spellen, samenwerkingsopdrachten en spelvormen. Door het doen van bewegingsactiviteiten kunnen kinderen ontdekken en ervaren waar hun sterke kanten liggen en hoe ze in situaties adequater kunnen reageren. Bijvoorbeeld het kind leert hoe spanning/boosheid oploopt. In een veilige situatie kunnen ze vervolgens oefenen met nieuw gedrag en positieve ervaringen opdoen.

PMT IS BEDOELD VOOR KINDEREN DIE MOEITE HEBBEN MET:

  • Het omgaan met boosheid en spanning
  • Het eerst nadenken en dan doen (beheersen van impulsen en aanleren van oplossingsvaardigheden)
  • Het samenspelen met andere kinderen (ontwikkelen sociale vaardigheden)
  • Het vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden
  • Het positief ervaren van zichzelf
  • Het maken van contact
  • Het omgaan met eigen grenzen en die van anderen

Direct aanmelden

Psychomotorische Therapie (PMT)

BEHANDELING

SYSTEEM­THERAPIE en ouder-begeleiding

Kinderen beïnvloeden met hun gedrag hun directe omgeving en andersom. Problemen kunnen dan ook niet los gezien worden van de omgeving waarin kinderen leven en opgroeien. Het betrekken van de ouders bij de behandeling is daarom belangrijk. Wij bieden dit door middel van ouderbegeleiding, doorgaans vinden deze sessies zonder het kind plaats. Hierin richten wij ons in eerste instantie op de ouders door hen uitleg te geven over de (opvoed)uitdagingen van het kind en de effecten daarvan op de rest van het gezin. Soms zijn ouders hier al voldoende mee geholpen. In andere situaties is er meer aandacht voor de problematiek of de eventuele stoornis. Ouders zullen getraind worden door bijvoorbeeld moeilijke opvoedingssituaties uit te pluizen en gezamenlijk te analyseren. Hierin staan de behoefte én de mogelijkheden van kind & ouder(s) centraal. 

Systeemtherapie richt zich sterker op de sociale, relationele en culturele context. Dit is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega’s betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.

Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokken.

Direct aanmelden

Systeemtherapie gezinstherapie coaching

BEHANDELING

Bokstherapie

In de bokstherapie staat doen en ervaren centraal. Tijdens het boksen kom je letterlijk en figuurlijk in beweging. Door middel van experimenteren van oefeningen werk je aan de doelen die samen met ouders en kind zijn vastgesteld. Kinderen komen op deze manier tot meer inzicht in eigen gedachten en gevoelens. 

Direct aanmelden

Boksen

Doe-het-zelf-knop Upload verwijzing